A KUHN Csoport munkaerő felvételének adatvédelmi szabályzata


A KUHN Csoport (a továbbiakban: „KUHN” vagy „mi”) nagy jelentőséget tulajdonít az egyén magánéletének, valamint az egyén szabadságának védelmének, és vállalja, hogy gondoskodik azok védelméről az alkalmazandó jogszabályoknak és különösen a 2016. április 27-i 2016/679 számú (a továbbiakban: a rendelet) Európai Rendelet rendelkezéseinek megfelelően.
Ez a munkaerő felvételi titoktartási politika (a továbbiakban: a "Házirend") lehetővé teszi a jelöltek (a továbbiakban "Ön" vagy "az Ön") átlátható tájékoztatását azokról az elvekről, amelyek az Ön személyes adatainak gyűjtésének, felhasználásának, megosztásának, tárolásának és biztonságos kezelésének módját szabályozzák a munkaerő felvételi tevékenységünk során.
A „személyes adatok” fogalma minden olyan információt tartalmaz, amely közvetlenül vagy közvetve azonosítja Önt, például az utó- és vezetéknevét, a postai vagy e-mail címet, a telefonszámát vagy akár az önéletrajzát.
A „feldolgozás” fogalma minden olyan műveletet tartalmaz, amelyet ezen adatokkal végeznek, például az adatok gyűjtését, rögzítését, felhasználását vagy megőrzését.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a házirendet, és minden egyes használat során olvassa el annak bármilyen módosításának vagy frissítésének tudomásul vétele érdekében, csakúgy, mint a KUHN CSOPORT adatvédelmi szabályzatát .
 

I. Alkalmazási kör

A házirend a személyes adatok feldolgozására vonatkozik, amelyet a KUHN munkaerő felvételi tevékenységének részeként végez:
 • Kéretlen pályázatok küldése postai úton, elektronikus úton vagy weboldalunkon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül;
 • Pályázatok küldése a weboldalunkon meghirdetett állásokra
 • Belső munkaerő felvételi folyamatunk, amely bizonyos pozíciók esetében magában foglalhatja a Prediktív Index eszköz által elvégzett viselkedésértékelést.
 

II. A feldolgozás célja

Személyi adatait a jelöltek kiválasztásának és a munkaerő felvétel irányításának részeként dolgozzuk fel, főként azért, hogy elemezzük önéletrajzát és kísérőlevélét (amelyet postán vagy e-mailben, vagy weboldalunkon keresztül küldhet el nekünk), valamint a Prediktív Index eszközzel végzett értékelés eredményeit is.


III. Feldolgozási módszerek

Mint azt fentebb már említettük, munkaerő felvételi műveleteink során az Ön személyes adatai feldolgozásra kerülnek. Ezáltal szükségünk lehet arra, hogy összegyűjtsük azokat az adatokat, amelyeket Ön megoszt velünk, különösen az önéletrajzán és kísérőlevélén keresztül, amikor benyújtja hozzánk jelentkezését, vagy amikor válaszol azokra az ajánlatokra, amelyeket a Weboldalunkon keresztül kínálunk Önnek.
A személyes adatok fajtái, amelyeket a jelentkezés során a Weboldalon keresztül lehet összegyűjteni, a következők:
 • Vezetéknév;
 • Keresztnév;
 • Középső név / Második keresztnév;
 • Születési dátum;
 • Levelezési cím;
 • Telefonszám;
 • Email cím;
 • Önéletrajz;
 • Kísérő levél.
Amint azt a gyűjtőlapokon is feltüntetik, a kitöltendő információkat "*" jelzéssel látják el.
Ezen információkon túl további információkat is kérhetnek Öntől a munkaerő felvételi folyamat előrehaladása során, például diplomáit, bizonyítványait, vezetői engedélyét, képesítéseit stb.
Adott esetben (bizonyos pozíciók esetében), a munkaerő felvételi folyamat magatartásértékelést is foglalhat magában a Prediktív Index eszközön (a továbbiakban: „Eszköz”) keresztül. Ez az értékelés segít elemezni az Ön profilját és felmérni, hogy az valószínűleg megfelel-e annak a pozíciónak, amelyre jelentkezik, különösen az Ön motivációjával vagy a munkahelyi viselkedésével kapcsolatos információkkal kapcsolatban. Ennek az értékelésnek az eredményei csak további elemként szolgálnak a pályázata értékelésében, és nem képezhetnek semmilyen kritériumot a pozíció odaítélésére.
Az eszköz révén nagy valószínűséggel összegyűjtött személyes adatok a következőek:
 • Vezetéknév;
 • Keresztnév;
 • Email cím.
Az értékelés megkezdése előtt meghívó e-mailt küldünk Önnek, mely:
 • Tájékoztatja Önt a feldolgozási módszerekről;
 • Az Ön beleegyezését kéri az adatainak feldolgozásához;
 • Emlékeztet arra, hogy joga van megtámadni az értékelés végén meghozott döntést.
További információkért kérjük, olvassa el a Prediktív Index adatvédelmi irányelveit  amelyek a meghívó e-mailében is elérhetők.

A munkaerő felvétel keretében összegyűjtött személyes adatait a belső osztályainkkal, például a humán erőforrás részleggel, a vezetőkkel és az érintett osztályokkal kívánjuk megosztani. Ami az eszközbe bevitt adatokat illeti, ezeket az Humán Erőforrások Osztálya és az eszközben képzett vezetők, valamint a vállalati Prediktív Index felhasználói vehetik igénybe.
Ebben az összefüggésben, hacsak Ön nem tiltakozik ellene, adatait a hozzáférhetőségüktől számított egy (1) évig megőrzik.
Az eszközbe bevitt adatok tekintetében ezeket a  Prediktív Index adatvédelmi irányelveinek  megfelelően dolgozzuk fel .


IV. Adatátadás az Európai Unión kívül

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az eszközben megadott adatok az Unión kívüli adatátvitel tárgyát képezhetik, melyet az Egyesült Államokban tárolnak.
Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban a Prediktív Index felügyeli ezt az adattovábbítást az "Adatvédelmi Pajzsra" hivatkozva, az adatvédelem elegendő és megfelelő szintjének biztosítása érdekében. Az "Adatvédelmi Pajzs" az Európai Bizottság által elismert önhitelesítési mechanizmus, amely lehetővé teszi az Egyesült Államokban letelepedett szervezetek számára, hogy igazolják, hogy megfelelő szintű védelmet nyújtanak az Európai Unió területén található szervezetek által továbbított személyes adatok számára.
Mint azt fentebb is említettük, további információkért kérjük, olvassa el a Prediktív Index adatvédelmi irányelveit.


V. Biztonsági intézkedések

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak titkosságának, integritásának, elérhetőségének és biztonságának megőrzése mellett. Következésképpen arra törekszünk, hogy a megfelelő technikai, logikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre az adatok feldolgozása során felmerülő kockázatoknak leginkább megfelelő biztonsági szint garantálása érdekében. Olyan eszközöket is bevezetünk, amelyek a lehető legnagyobb mértékben megakadályozzák a személyes adatok elvesztését, véletlen megsemmisítését, megváltoztatását és illetéktelen hozzáférését.


VI. Jogainak gyakorlása

Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban Önnek joga van:
 • A személyes adataihoz való hozzáféréshez és azok helyesbítéséhez (hozzáférési és helyesbítési jog);
 • Visszavonni hozzájárulását az adatainak az eszközön belüli feldolgozásához (a hozzájárulás visszavonása);
 • Tiltakozni személyes adatainak jogos okokból történő kezelése ellen (ellenzéki jog);
 • A törvény által előírt határokon belül kérni az Önre vonatkozó adatok feldolgozásának korlátozását vagy az adatok törlését (korlátozáshoz való jog és törléshez való jog);
 • Adatainak strukturált, általánosan használt és olvasható formátumban történő fogadását kérni annak érdekében, hogy továbbíthassuk azokat egy másik adatkezelőnek (a hordozhatósághoz való jog).
A házirenddel kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos bármely kérdéssel kapcsolatban kérjük, hogy tekintse meg a KUHN CSOPORT adatvédelmi szabályzatában szereplő névjegyzéket .
Személyazonosságának igazolása és az adatok harmadik félnek történő továbbításának elkerülése érdekében (személyazonosság-lopás veszélye) arra kérjük, hogy csatolja kérelméhez olvasható személyi igazolványának másolatát, vagy küldjön nekünk bármilyen olyan dokumentumot, mely személyazonosságának igazolására alkalmas lehet. Ezt követően mi mindent megteszünk, hogy a megkeresésétől számított egy hónapon belül válaszoljunk a kérésére.
Végül tájékoztatjuk Önt arról, hogy joga van panaszt benyújtani bármely illetékes felügyeleti hatóságnál.